AS LNK INDUSTRIES
Skanstes iela 27, Rīga,
Latvija, LV-1013

Tel.: +371 6743 9900
email: office@lnk-industries.lv

Privātuma Politika

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai ‒ datu subjektam ‒ informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

 1. Pārzinis:
  1. Personas datu apstrādes pārzinis ir AS “LNK Industries” (turpmāk – LNK Industries), vienotais reģistrācijas Nr. 40003771783, juridiskā adrese Skanstes iela 27, Rīga, LV-1013.
  2. LNK Industries kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: Elvita Riekstiņa, e-pasta adrese: personas.dati@lnk-industries.lv, tel. 67439900, adrese: Skanstes iela 27, Rīga, LV-1013. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties juridiskajā adresē, var uzdot jautājumus par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar šo Privātuma politiku.
  3. Iepriekšējā punktā noteiktās atbildīgās personas uzdevumi ir informēt un konsultēt LNK Industries darbiniekus jautājumos, kas saistīti ar personas datu apstrādi, uzraudzīt ar personas datu aizsardzību saistīto normatīvo aktu ievērošanu LNK Industries, sadarboties ar uzraudzības iestādi, kā arī konsultēt personas, kuras vēršas LNK Industries ar datu apstrādi saistītos jautājumos.
 1. Uz ko attiecināma Privātuma politika
  1. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.
  2. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:
   1. fiziskajām personām ‒ sadarbības partneriem, darbiniekiem, kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu saņem vai nodod LNK Industries jebkādu informāciju (tajā skaitā kontaktpersonas, maksātāji u. c.);
   2. LNK Industries biroja un citu telpu un teritoriju apmeklētājiem, tajā skaitā attiecībā uz tiem, kuriem tiek veikta videonovērošana;
   3. LNK Industries uzturētas tīmekļa vietnes lietotājiem;

(turpmāk visi kopā ‒ Personas).

 1. LNK Industries rūpējas par Personu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Personu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk ‒ Regula) un citiem normatīvajiem aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
 2. Privātuma politika attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā dati ir sniegti un tiek apstrādāti.
 3. LNK Industries atsevišķiem datu apstrādes veidiem var noteikt papildu noteikumus, par ko Persona tiek informēta brīdī, kad viņš sniedz attiecīgos datus.
 1. LNK Industries apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
  1. Pakalpojumu sniegšanai un līguma izpildes nodrošināšanai. Mērķis attiecas uz pakalpojumu sniegšanu un noslēgto līgumu (darījumu) izpildi. Personas datu apstrāde tiek veikta uz likuma un līguma (darījuma) pamata;
  2. Līguma sagatavošanai, noslēgšanai vai grozīšanai. Mērķis attiecas uz jauniem pieteikumiem esošam vai jaunam darījumam, tostarp pakalpojumiem. Personas datu apstrāde tiek veikta uz likuma vai līguma (darījuma) pamata;
  3. Piedāvājumu sagatavošanai publiskā iepirkuma ietvaros. Mērķis attiecas uz iespējamu līguma noslēgšanu iepirkuma līguma noslēgšanas gadījumā. Personas datu apstrāde tiek veikta uz likuma, līguma (darījuma) vai personas piekrišanas pamata;
  4. Līguma saistību izpildei un pakalpojumu nodrošināšanai;
  5. Pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;
  6. Iesniegumu, sūdzību un pretenziju izskatīšanai un apstrādei;
  7. Personu aptauju veikšanai un apmierinātības mērījumiem;
  8. Norēķinu administrēšanai, parādu atgūšanai un piedziņai. Mērķis attiecas uz norēķinu ar personu ietvaros veiktajām aktivitātēm. Personas datu apstrāde tiek veikta uz likuma un līguma (darījuma) pamata;
  9. Tīmekļa vietnes uzturēšanai un darbības uzlabošanai;
  10. Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;
  11. Personas datu apstrādei iekšējos administratīvos nolūkos LNK grupas ietvaros. Mērķis attiecas uz personas datu apstrādi grupas uzņēmumu iekšējos administratīvos nolūkos, piemēram, interešu konflikta novēršanai un prettiesisku darījumu novēršanai. Personas datu apstrāde tiek veikta uz leģitīmas intereses pamata;
  12. Saistošo normatīvo aktu izpildei. Mērķis attiecas uz normatīvajos aktos paredzēto personas datu apstrādes pamatu, piemēram, grāmatvedības, nodokļu, nodevu u. c. jomās;
  13. LNK Industries infrastruktūras, pakalpojumu, informācijas, darbinieku, klientu un apmeklētāju drošībai, prettiesisku vai citādu apdraudējumu novēršanai, noziedzīgu nodarījumu atklāšanas sekmēšanai objektos un tiem piegulošā teritorijā. Mērķis attiecas uz pasākumiem, kas tiek veikti ar fiziskiem un loģiskiem aizsardzības līdzekļiem, tai skaitā veicot videonovērošanu, caurlaižu režīmu un citus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu aizsardzību pret fiziskās iedarbības radītu apdraudējumu un aizsardzību, kuru realizē ar loģiskās aizsardzības līdzekļiem. Personas datu apstrāde tiek veikta uz līguma un leģitīmas intereses pamata;
  14. LNK Industries organizatoriskai pārvaldībai, plānošanai un uzskaitei (t. sk lietvedība, procesu, pakalpojumu, informācijas sistēmu, personu uzskaite, komersanta pēctecības nodrošināšana, sabiedrisko attiecību un sociālās atbildības realizācija). Mērķis attiecas uz pasākumiem uzņēmuma integrētai pārvaldībai, tai skaitā saskaņā ar nacionāliem un starptautiski atzītiem korporatīvās pārvaldības principiem, nodrošinot iekšējo procesu atsekojamību, kontroli un pilnveidošanu. Personas datu apstrāde tiek veikta uz likuma, leģitīmas intereses un personas piekrišanas pamata;
  15. Grāmatvedības/finanšu un nodokļu pārvaldībai. Mērķis attiecas uz grāmatvedības uzskaiti, nodokļu maksāšanu, norēķiniem u. tml. Personas datu apstrāde tiek veikta uz likuma un līguma (darījuma) pamata;
  16. Citiem specifiskiem nolūkiem, par kuriem Personas tiek informētas pirms datu sniegšanas;
  17. Jebkurā no minētajiem gadījumiem LNK Industries apstrādā Personas datus tikai, ciktāl to pieļauj konkrētais apstrādes mērķis.
 2. Kā LNK Industries iegūst personas datus
  1. Informācija, ko LNK Industries iegūst par Personu, ir atkarīga no darījuma satura. Tāpat tiek iegūta informācija, kas tiek sniegta jebkāda veida sadarbības ietvaros.
  2. Informācija, ko LNK Industries par sevi sniedzis pats datu subjekts (Persona), t. i., datu subjektam vai tā pilnvarotai personai sazinoties vai sadarbojoties ar LNK Industries, piemēram, noslēdzot līgumu, pieprasot informāciju vai iesniedzot pieteikumu konkrēta jautājuma vai lūguma izskatīšanai, apmeklējot LNK Industries objektus, sazinoties informatīvajos kanālos, tai skaitā sociālajos tīklos, apmeklējot LNK Industries rīkotos pasākumus vai atbalstītās aktivitātes, kuru laikā var tikt uzņemti fotoattēli vai veikts video attēla ieraksts, par ko iepriekš sniegta informācija.
  3. Lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktās prasības, nodrošinātu ilgtermiņa sadarbību un kredītriska pārvaldību, LNK Industries var būt nepieciešamība datus pieprasīt arī no publiski pieejamiem reģistriem, tai skaitā Būvniecības informācijas sistēmas.
  4. Ja LNK Industries tīmekļa vietnē tiks izmantotas sīkdatnes, LNK Industries informēs par to tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā.
 3. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats
  1. līguma noslēgšanai un izpildei ‒ lai noslēgtu līgumu pēc pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
  2. normatīvo aktu izpildei ‒ lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktu pienākumu vai tiesības;
  3. datu subjekta piekrišana;
  4. likumīgās (leģitīmās) interesēs ‒ lai realizētu no pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas LNK Industries leģitīmās (likumīgās) intereses:
   1. veikt komercdarbību;
   2. nodrošināt līguma saistību izpildi;
   3. saglabāt pieteikumus un iesniegumus par pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t. sk., kas veikti mutiski, elektroniski;
   4. izstrādāt un attīstīt pakalpojumus;
   5. reklamēt pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;
   6. nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Personu aptaujas par pakalpojumiem;
   7. nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
   8. administrēt maksājumus;
   9. administrēt neveiktus maksājumus;
   10. vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
   11. informēt sabiedrību par savu darbību.
 4. Personas datu apstrāde un aizsardzība
  1. LNK Industries apstrādā un aizsargā Personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
  2. Noslēgto līgumu saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai LNK Industries var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas pakalpojumu sniegšanas darbības, kā piemēram, darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumus, rēķinu izsūtīšanu un tamlīdzīgi. Ja, izpildot šos uzdevumus, sadarbības partneri apstrādā LNK Industries rīcībā esošos personas datus, attiecīgie sadarbības partneri ir uzskatāmi par personas datu apstrādātājiem un LNK Industries ir tiesīgs nodot sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.
  3. LNK Industries sadarbības partneri personas datu apstrādātāja statusā nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā normatīvajiem aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai noslēgto līgumu saistību izpildei LNK Industries uzdevumā.
 5. Personas datu saņēmēju kategorijas jeb kam dati tiek izpausti
  1. LNK Industries neizpauž trešām personām personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā informāciju par pakalpojumu raksturu, būtību u. c., izņemot:
   1. ja trešai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros vai lai nodrošinātu pakalpojumu);
   2. ja saņemta skaidra un nepārprotama datu subjekta piekrišana;
   3. normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, tajos noteiktajā kārtībā un apjomā;
   4. normatīvajos aktos noteiktos gadījumos LNK Industries likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās.
  2. Personas dati var tikt izpausti LNK grupas uzņēmumiem. LNK grupā ietilpst uzņēmumi, kuros SIA “LNK” vai tās dalībniekiem pieder kontrole. LNK grupas uzņēmumos fizisku personu datu drošība ir prioritāte un biznesa procesi tiek veikti saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
  3. Personas dati var tikt izpausti sadarbības partneriem ‒ komersantiem, ar kuriem LNK grupas uzņēmumi noslēguši sadarbības līgumus un pastāv savstarpējas saistības, piemēram, pakalpojumu nodrošināšanai, piegādes nodrošināšanai (t. sk. paku un līgumu piegāde u. c., tostarp kurjeri, pasts u. tml.), pakalpojumu kvalitātes kontrolei, drošībai un aizsardzībai (sadarbības partneri, kas sniedz atbalstu darbinieku, klientu, apmeklētāju, objektu un infrastruktūras drošībai un aizsardzībai, tai skaitā apsardze, juridiskās palīdzības sniedzēji u. c.) un pārvaldības nodrošināšanai (sadarbības partneri organizatorisko, finanšu vadības un grāmatvedības procesu pārvaldībai un nodrošināšanai, tai skaitā auditori, revidenti, pasākumu organizētāji u. c.).
  4. Personas dati var tikt izpausti publisko iepirkumu ietvaros potenciālajiem sadarbības partneriem, ar kuriem LNK grupas uzņēmumi plāno noslēgt sadarbības līgumus un uzņemties savstarpējas saistības.
  5. Uzraudzības iestādes. Piemēram, tirgus uzraudzības iestādes, tiesībsargājošās institūcijas un glābšanas dienesti atbilstoši normatīvajiem aktiem.
  6. Trešās personas. Piemēram, fiziskas vai juridiskas personas, publiskas iestādes, aģentūras vai struktūras, kas nav datu subjekti, pārziņi vai apstrādātāji.
  7. Personas dati var tik izpausti (nodoti) citai personai saistībā ar uzņēmumu pāreju, jebkuru apvienošanos, iegūšanu, aktīvu pārdošanu, pakalpojuma sniegšanas nodošanu citam komersantam u. tml.
 6. Personas datu izpaušana ārpus Eiropas Savienības
  1. Nododot personas datus ārpus Eiropas Savienības, LNK Industries nodrošinās normatīvajos aktos noteiktās procedūras, lai nodrošinātu tādu personas datu apstrādes un aizsardzības līmeni, kas ir līdzvērtīgs ar Regulu noteiktajam.
 7. Personas datu glabāšanas ilgums
  1. Personas dati tiek glabāti, cik tas nepieciešams Privātuma politikā noteikto mērķu sasniegšanai, ja vien ilgāka to glabāšana nav noteikta vai atļauta ar normatīvajiem aktiem. Datu glabāšanas laika posma noteikšanai tiek izmantoti kritēriji, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajam, piemēram, prasījumu izskatīšana, tiesību aizsardzība, jautājumu risināšana, noilguma ievērošana u. tml., kā arī ievērojot fizisko personu tiesības, piemēram, nosakot datu glabāšanu uz laika periodu, kādā var tikt pieteikti ar darījumu saistītie prasījumi, ja tādi rastos.
  2. LNK Industries glabā un apstrādā personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem kritērijiem:
   1. kamēr ir spēkā noslēgtais līgums;
   2. normatīvajos aktos noteiktajā gadījumā tajos paredzētajā apjomā un termiņā;
   3. kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
   4. kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
  3. Beidzoties datu glabāšanas termiņam, personas dati tiek dzēsti vai iznīcināti.
 8. Personas (datu subjekta) tiesības un pienākumi
  1. Persona (datu subjekts) ir tiesīga iegūt visu informāciju, kas par viņu savākta jebkurā personas datu apstrādes sistēmā, t. sk. veicot videonovērošanu.
  2. Persona ir tiesīga iegūt informāciju par tām fiziskajām vai juridiskajām personām, kuras noteiktā laikposmā no pārziņa ir saņēmušas informāciju par personu. Personai sniedzamajā informācijā ir aizliegts iekļaut valsts institūcijas, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvās darbības subjekti, vai citas institūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas izpaust.
  3. Persona ir tiesīga saņemt arī šādu informāciju, ja konkrētajā gadījumā tā ir attiecināma:
   1. pārziņa nosaukums vai vārds un uzvārds, kā arī adrese;
   2. datu speciālista vai LNK Industries par datu apstrādi atbildīgās personas kontaktinformācija;
   3. personas datu apstrādes mērķis, tiesiskais pamats un veids;
   4. pārziņa vai trešās personas leģitīmās intereses videonovērošanas veikšanai;
   5. personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādi ir;
   6. informācija, ka pārzinis paredz nosūtīt personas datus uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju;
   7. datums, kad datu subjekta personas datos pēdējo reizi izdarīti labojumi, dati dzēsti vai bloķēti;
   8. personas datu ieguves avots, ja vien likums neaizliedz šīs ziņas izpaust;
   9. laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai;
   10. ka pastāv tiesības pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību;
   11. tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana;
   12. tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei;
   13. informācija par to, vai personas datu sniegšana ir noteikta saskaņā ar likumu vai līgumu, vai tā ir priekšnosacījums, lai līgumu noslēgtu, kā arī informācija par to, vai datu subjektam ir pienākums personas datus sniegt un kādas sekas var būt gadījumos, kad šādi dati netiek sniegti;
   14. tas, ka pastāv automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana.
  4. Personai saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt veikt apstrādāto datu papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu, kā arī ir tiesības iebilst pret apstrādi, tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz LNK Industries likumīgajām (leģitīmajām) interesēm, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no LNK Industries pienākumiem, kas ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.
  5. Persona var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
   1. rakstveida formā klātienē LNK Industries birojā Skanstes ielā 27, Rīgā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
   2. elektroniskā pasta veidā, nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieprasījumu uz adresi personas.dati@lnk-industries.lv;
  6. Saņemot Personas pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, LNK Industries pārliecinās par Personas identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
  7. LNK Industries atbildi uz saņemto pieprasījumu nosūta pa pastu uz norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai izsniedz personīgi, pēc iespējas ņemot vērā Personas norādīto atbildes saņemšanas veidu.
  8. LNK Industries nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Personai ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē ‒ Datu valsts inspekcijā.
  9. Personai ir pienākums saprātīgā laika periodā sniegt LNK Industries informāciju par izmaiņām LNK Industries rīcībā esošajos personas datos.
  10. Personai ir pienākums pirms sadarbības uzsākšanas iepazīties ar LNK Industries Privātuma politiku.
 9. Piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt
  1. Ja Personas datu apstrāde notiek, pamatojoties uz piekrišanu personas datu apstrādei, Personai ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam, turpmāk netiks veikta.
  2. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas laikā, kad Personas piekrišana bija spēkā.
  3. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.
 10. Tīmekļa vietņu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde
  1. LNK Industries tīmekļa vietnēs netiek izmantotas sīkdatnes.
 11. Citi noteikumi
  1. LNK Industries neveic automatizētu lēmumu pieņemšanu vai profilēšanu attiecībā uz fiziskām personām.
  2. LNK Industries ir tiesības veikt papildinājumus vai izmaiņas Privātuma politikā, padarot tās pieejamas Personām LNK Industries tīmekļa vietnē vai biroja telpās papīra formātā.
  3. LNK Industries saglabā Privātuma politikas iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas LNK Industries tīmekļa vietnē vai biroja telpās papīra formātā.