AS LNK INDUSTRIES
Skanstes iela 27, Rīga,
Latvija, LV-1013

Tel.: +371 6743 9900
email: office@lnk-industries.lv

Ētikas Kodekss

AS “LNK Industries” ētikas kodeksa pamatprincipi

Uzņēmuma Ētikas kodeksa mērķis ir veidot uz ētikas pamatprincipiem balstītu labas uzņēmējdarbības praksi un sniegt darbiniekiem atbalstu tiesisku un ētisku lēmumu pieņemšanā, vienlaikus nodrošinot uzņēmuma pastāvīgu izaugsmi un attīstību. Kodeksā ietvertie ētikas principi ir saistoši darbiniekiem viņu attieksmē pret darbu, savstarpējā saskarsmē, kā arī attiecībās ar valsts un nevalstiskām institūcijām, pašvaldībām un darījumu partneriem.

 

1. LNK Industries vērtības

Uzņēmums ir formulējis 8 vērtības, kas atspoguļo LNK Industries izpratni par ētisku, godīgu un atklātu uzņēmējdarbības praksi:

 • Neatlaidība: ja esam apņēmušies izpildīt uzdevumu, tad mēs to izpildīsim visaugstākajā kvalitātē, atrodot risinājumus arī šķietami neatrisināmās situācijās.
 • Atvērtība izaicinājumiem: izaicinājumi liek mums augt un padara mūs stiprākus – jo āķīgāks uzdevums, jo lielāks gandarījums to atrisināt!
 • Profesionālā izaugsme: mēs neapstājamies pie jau apgūtā, mēs apgūstam jaunas prasmes un padziļinām esošās zināšanas, nodrošinot pastāvīgu uzņēmuma un tā darbinieku profesionālo izaugsmi.
 • Kvalitāte bez kompromisiem: kvalitātei ir piešķirta augstākā prioritāte, bet tai ir vērtība tikai tad, ja tā panākta, rīkojoties ētiski, godīgi un taisnīgi un pilnībā ievērojot visus likumus un noteikumus.
 • Domāšana ārpus rāmjiem: nestandarta situācijas nevar atrisināt ar standarta metodēm, tāpēc mēs esam radoši un vienmēr gatavi darboties arī ārpus komforta zonas.
 • Elastīga pieeja: mēs spējam pielāgoties uzņēmējdarbības vienmēr mainīgajai videi, saglabājot mūsu augstos ētikas un kvalitātes standartus.
 • Uzticamība: mēs esam uzticams partneris, uz kuru var paļauties tāpat, kā mēs varam paļauties uz ikvienu mūsu darbinieku.
 • Vide un darba drošība: mēs nodrošinām darba drošības prasību izpildi un rūpējamies par vides aizsardzību, tostarp aicinot katru mūsu piegādātāju rīkoties atbildīgi un godprātīgi.

 

2. Godīgums

Mēs iestājamies par godīgu un atklātu uzņēmējdarbību. LNK Industries darbinieki ikvienā solī stingri ievēro vispārējos un nozari reglamentējošos tiesību aktus un uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumus un darbības politikas principus. Uzņēmums regulāri informē darbiniekus par izmaiņām vai jauninājumiem tiesiskajā regulējumā, aicinot veikt savus pienākumus saskaņā ar spēkā esošajām tiesību normām. Par jebkuriem konstatētiem pārkāpumiem vai pat tikai aizdomu gadījumā darbiniekiem ir pienākums nekavējoties sniegt ziņojumu, izmantojot iekšējās ziņošanas sistēmas.

Dokumenti, dati un informācija, kas LNK Industries ir jāsagatavo un jāsniedz atbilstoši ārējam un iekšējam regulējumam (piemēram, gada pārskats, iepirkumu dokumentācija, projektēšanas un būvniecības dokumentācija, ziņojumi valsts pārvaldes iestādēm utt.), ir pareizi un atbilst faktiskajai situācijai. Darbinieki ir informēti par to, ka dokumentu viltošana vai informācijas nekorekta atspoguļošana ir krimināli sodāms pārkāpums. LNK Industries ir juridiski atbildīgs par darbinieku pārkāpumiem.

 

3. Pretkorupcijas politika un noteikumi

3.1. Mērķis

Nodrošināt, lai neviens no AS “LNK Industries” darbiniekiem, pārstāvjiem, pilnvarniekiem (turpmāk − darbinieki) vai darījumu partneriem neizdarītu aizliegtas koruptīvas darbības.

 1. Aizliegtās darbības
  1. AS “LNK Industries” darbinieki un darījumu partneri nekukuļo paši, neveic ar kukuļošanas starpniecību saistītas darbības, netirgojas ar ietekmi, neveic komerciālu uzpirkšanu vai neatļautu labumu pieņemšanu.
  2. AS “LNK Industries” darbinieki un darījumu partneri ievēro piesardzību darījumu partneru apdāvināšanā, izvēloties sniegt tikai tādas dāvanas vai piedāvāt tādus viesmīlības pasākumus, kas neitrālam vērotājam no malas nevarētu radīt iespaidu par uzpirkšanu.
 1. Kukulis un neatļauts labums
  1. Kukulis ir materiālas vērtības, mantiska vai citāda rakstura labumi, kas domāti valsts amatpersonai vai jebkurai citai personai, lai amatpersona, izmantojot savu dienesta stāvokli, izdarītu vai neizdarītu kādu darbību kukuļdevēja interesēs.
  2. Neatļauts labums ir materiālas vērtības, mantiska vai citāda rakstura labumi, kas domāti privātpersonai, lai tā, izmantojot savas pilnvaras, izdarītu vai neizdarītu kādu darbību labuma devēja interesēs.
 1. Kukuļdošanas un uzpirkšanas aizliegums
  1. Darbinieks apzinās, ka aizliegta darbība ir kukuļa došana, apsolīšana vai piedāvāšana valsts amatpersonai neatkarīgi no tā, vai nodotais, piedāvātais vai apsolītais kukulis ir pieprasīts personiski vai ar starpnieku.
  2. Ir aizliegts pieņemt neatļautus labumus vai arī uzpirkt (dot neatļautus labumus) cita uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas darbiniekam, pilnvarotai personai vai atbildīgajam darbiniekam.
  3. Kukuļdošanas un uzpirkšanas aizliegums attiecas uz notikumiem gan Latvijā, gan arī citās valstīs.
 1. Starpniecība kukuļošanā un tirgošanās ar ietekmi
  1. Starpniecība kukuļošanā ir aizliegtas darbība, kas izpaužas kā kukuļa vai tā apsolījuma vai piedāvājuma nodošana no kukuļdevēja kukuļņēmējam.
  2. Tirgošanās ar ietekmi ir neatļauta lobēšana, kas izpaužas kā materiālu vērtību, mantiska vai citāda rakstura labumu piedāvāšana vai nodošana jebkurai personai, lai tā, izmantojot savu dienesta, profesionālo vai sociālo stāvokli, prettiesiski ietekmētu valsts amatpersonas darbību.
  3. Darbinieks nenodarbojas ar starpniecību kukuļošanā un neatbalsta tirgošanos ar ietekmi.
 1. Ziedojumi politiskām organizācijām
  1. AS “LNK Industries” ievēro politisko neitralitāti.
  2. AS “LNK Industries” darbinieki apzinās, ka nav pieļaujama tieša vai netieša politisko organizāciju (partiju) vai politisko organizāciju (partiju) apvienību vai politiķu finansēšana no uzņēmuma resursiem.
  3. AS “LNK Industries” neiesaistās tādos darījumos, kur darījumu partneri vēlas pārkāpt šo likumā noteikto aizliegumu.
 1. Interešu konflikts un dāvanu došanas politika
  1. Uzņēmums nepieļauj konfliktus starp darbinieku privātajām interesēm un AS “LNK Industries” interesēm.
  2. Lai nodrošinātu interešu konfliktu neesamību, darbiniekiem ir jāinformē uzņēmuma vadība par blakus darbu vai citu papildus nodarbinātību un jebkāda veida sadarbību ar uzņēmuma partneriem vai konkurentiem, kas neietilpst darbinieka pienākumos.
  3. Pirms līguma slēgšanas līguma izpildē iesaistītie darbinieki apliecina, ka viņi paši vai viņu ģimenes locekļi (dzīvesbiedri, vecāki, bērni vai brāļi un māsas) vai citi tuvinieki neieņem tādu amatu klienta organizācijā, kas var ietekmēt līguma iegūšanu vai līguma izpildes uzraudzību.
  4. Lai iegūtu tiesības slēgt līgumu, nevienam no klienta personāla nav doti vai piedāvāti nekādi viesmīlības pakalpojumi vai dāvanas.
  5. Nekādas dāvanas netiks dotas līguma izpildes laikā. Ja, pildot amata pienākumus, darbinieks konstatē, ka ir nonācis interešu konflikta situācijā vai varētu tikt apšaubīta viņa objektivitāte vai neitralitāte, tad viņš informē tiešo vadītāju par apstākļiem. Tiešais vadītājs izvērtē, vai ir nepieciešamas tālākās darbības, konsultējoties ar AS “LNK Industries” atbildīgo personālu.
 1. Ziņošana par kukuļa vai neatļauta labuma pieprasījumu
  1. Ja AS “LNK Industries” darbinieks ir saņēmis tiešu vai netiešu pieprasījumu dot kukuli vai sniegt neatļautu labumu, tad darbinieks nekavējoties, bet, ja nav iespējams uzreiz, tad tuvākajā iespējamā laikā, ziņo savam tiešajam vadītājam vai arī citai uzticības personai uzņēmumā par šo faktu.
  2. Ja darbinieks nav ziņojis par iespējamo pārkāpumu, tad viņam problēmu gadījumā netiek nodrošināts uzņēmuma atbalsts.
  3. Darbinieki ir informēti, ka ziņošanas gadījumā viņiem tiks nodrošināta aizsardzība saskaņā ar Trauksmes celšanas likumu.
 1. Darījumu partneru informēšana un līgumu noteikumi
  1. AS “LNK Industries” sadarbības noteikumos ar darījumu partneriem informē par uzņēmuma Pretkorupcijas politiku un noteikumiem, izsniedzot noteikumu kopiju.
  2. Kad tas ir iespējams, tad AS “LNK Industries” sadarbības noteikumos ar darījumu partneriem iekļauj prasību ievērot AS “LNK Industries” Pretkorupcijas politiku un noteikumus, kā arī apliecināt, ka darījumu partneris ievēro viņam saistošos nacionālos normatīvos aktus pretkorupcijas jomā.
  3. Ja līgumattiecības ir ilgstošas, tad reizi gadā tiek lūgts darījumu partneriem no jauna, apliecināt ka viņi ievēro Pretkorupcijas politiku un noteikumus.
  4. Ja darījumu partneri pieprasa iekļaut līgumos prasību pildīt darījumu partneru pretkorupcijas noteikumus, tad AS “LNK Industries” pārliecinās, ka šādi noteikumi nav pretrunā ar AS “LNK Industries” Pretkorupcijas politiku un noteikumiem, saskaņojot to ar AS “LNK Industries” valdi.
  5. Ja līgumā ir iekļauta prasība ievērot darījumu partneru pretkorupcijas noteikumus, tad attiecīgā projekta vadītājs vai attiecīgais darbinieks ir atbildīgs par līguma izpildes komandas iepazīstināšanu ar attiecīgajiem noteikumiem un noteikumu ievērošanas uzraudzību.
 1. Informēšana un apmācības
  1. Darbiniekiem ir pienākums iepazīties ar Pretkorupcijas politiku un noteikumiem, ievērot tos, piedalīties mācībās par pretkorupcijas politikas jautājumiem un apliecināt, ka viņi ir izpratuši savus pienākumus.
 1. Uzraudzība un kontrole
  1. Vadītājiem (Valdes locekļiem un struktūrvienību vadītājiem) veikt pretkorupcijas politikas un noteikumu ievērošanas uzraudzību un padotībā esošo darbinieku kontroli.
  2. Vadītājiem nodrošināt korupcijas risku identifikāciju, novērtēšanu un nepieciešamo risku mazināšanas pasākumu īstenošanu.
  3. Vismaz vienu reizi pieci gados tiek veikts pretkorupcijas politikas un noteikumu ievērošanas audits.
 1. Brīvas konkurences nodrošināšanas politika
  1. LNK Industries mērķis ir nodrošināt netraucētu konkurenci
   1. Tāda sadarbība ar konkurentiem, kas izkropļo AS “LNK Industries” piegādāto preču vai sniegto pakalpojumu tirgu, ierobežo brīvu konkurenci ir neētiska un var būt administratīvi vai krimināli sodāma.
   2. AS “LNK Industries” brīvi konkurē ar citiem konkurentiem, ļaujot pircējam izvēlēties piemērotāko piegādātāju vai pakalpojumu sniedzēju saskaņā ar pircēja noteiktajiem kritērijiem.
 1. Noteikumi
  1.  AS “LNK Industries” darbinieki neiesaistās aizliegtās vienošanās ar konkurentiem par:
   1. klientu, tirgus vai tirgus daļu vai pakalpojumu sadali;
   2. cenu noteikšanu klientiem.
  2. AS “LNK Industries” neatbalsta citu konkurentu dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu.
 1. Aizliegtās darbības
  1. Karteļi jeb vienošanās starp tirgus dalībniekiem par tiešu vai netiešu cenu noteikšanu, saskaņotu darbību iepirkumos vai pārdošanā, cenu piedāvājumu pielāgošanu, lai nodrošinātu uzvaru konkrētam tirgus dalībniekam vai tādu tirdzniecības noteikumu iekļaušana, kas ierobežo konkurenci (piemēram, tālākpārdošanas cenas fiksācija, uzcenojuma, minimālās cenas noteikšana, obligātās atlaides, cenu diapazons, atbrīvošana no atbildības vai kredīta noteikumi).
  2. Vienošanās starp tirgus dalībniekiem par tirgus vai piegādes avotu sadali (piemēram, klientu loka, tirgus vai apkalpojamo ģeogrāfisko teritoriju sadale, ekskluzivitātes vienošanās, vienošanās par atturēšanos no pakalpojumu sniegšanas vai preču piegādes konkurentu klientiem vai teritorijās vai pakalpojumu jomās).
  3. Apmaiņa ar konfidenciālu informāciju un komercnoslēpumu (piemēram, cenu noteikšanas vai biznesa stratēģiju, līgumu noteikumiem, algām un citu ar izmaksām saistītu informāciju).
 1. Piesardzības pasākumi, kas ievērojami noteiktās situācijās:
  1. Tikšanās ar konkurentiem un sarunas.
  2. Tikšanās ar konkurentiem ir leģitīma un pieņemama šādos apstākļos:
   1. pēc klienta pieprasījuma piemēram, darbu nodošanā no viena izpildītāja citam;
   2. valsts vai pašvaldību institūciju organizētajās konsultācijās ar privāto sektoru, piemēram, par normatīvā regulējuma jautājumiem;
   3. profesionālo nevalstisko organizāciju (biedrību) tikšanos ietvaros.
  3. Iepriekš minētās tikšanās ir leģitīmas, ja to ietvaros sarunas ar konkurentiem ir par tikšanās pamatjautājumu un neietver aizliegto vienošanos pazīmes.
  4. Ja sarunu tēma tikšanās laikā rada aizdomas par potenciālu brīvas konkurences nosacījumu pārkāpumu, tad tās dalībniekam no LNK Industries ir pienākums vai nu pārtraukt sarunu par attiecīgo tēmu vai nekavējoties pamest attiecīgo pasākumu. Par notikušo jāinformē valdes loceklis.
  5. Konfidenciāla vai komerciāli nozīmīga informācija nav apspriežama ar konkurentiem privātā kārtā, lai nerastos situācija, ka konkurents pielāgo savu cenu politiku.
  6. Zinātība un intelektuālais īpašums. Ja apmaiņa ar zinātību vai intelektuālo īpašumu notiek tikai starp noteiktiem tirgus dalībniekiem, tad pastāv potenciāls konkurences pārkāpuma risks.
 1. Pienākumi
  1. Darbiniekam ir pienākums konsultēties ar tiešo vadītāju, pirms tas uzsāk sarunas vai citus uz sadarbību vērstus pasākumus ar kādu konkurējošu tirgus dalībnieku.
  2. Darbiniekam ir nekavējoties ir jāinformē tiešais vadītājs vai valdes loceklis, ja darbinieks pamana iespējamu konkurences vai piemērojamo normatīvo aktu prasību pārkāpumu.
  3.  

5. Konfidencialitāte un interešu konflikts

Uzņēmums nepieļauj konfliktus starp darbinieku privātajām interesēm un LNK Industries interesēm. Lai to nodrošinātu, darbiniekiem ir jāinformē uzņēmuma vadība par papildu nodarbinātību un jebkāda veida sadarbību ar uzņēmuma partneriem vai konkurentiem, kas neietilpst darbinieka tiešajos pienākumos.

Darbiniekiem ir stingri jāievēro uzņēmuma noteiktās konfidencialitātes prasības, jo īpaši attiecībā uz ārējo un iekšējo iepirkumu sagatavošanas laikā iegūto informāciju, uzņēmuma finanšu stāvokli un citiem ar uzņēmuma darbību saistītiem finanšu datiem, uzņēmuma apstrādātajiem personas datiem un citu informāciju, kuras neatļauta izpaušana varētu radīt jebkāda veida kaitējumu uzņēmumam, konfidenciālās informācijas subjektam vai jebkurai trešai pusei.

Ja darbinieka rīcībā nonāk informācija par izdarītiem vai iespējamiem konfidencialitātes nosacījumu pārkāpumiem vai interešu konfliktu, darbiniekam ir pienākums darīt to zināmu savam tiešajam vadītājam vai uzņēmuma vadībai.

 

6. Datu aizsardzība

LNK Industries nodrošina fizisko personu datu aizsardzību saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem. Uzņēmums ir izstrādājis publiski pieejamu Privātuma politiku, kā arī iekšējās kārtības noteikumus fizisko personu datu aizsardzībai, kas ir saistoši ikvienam uzņēmuma darbiniekam. Ar jautājumiem par fizisko personu datu aizsardzību jebkurš datu subjekts var vērsties pie LNK Industries datu aizsardzības speciālista.

 

7. Informācijas apstrādei izmantotie resursi

Būtisks LNK Industries resurss ir mūsu IT infrastruktūra. Uzņēmuma darbības nepārtrauktību nodrošina nevainojami funkcionējošas datorsistēmas, un tāpēc mēs ievērojam šādus principus:

 • ir aizliegts veikt darbības, kas var pavājināt uzņēmuma IT infrastruktūras operatīvo drošību un uzticamību un tādējādi nodarīt uzņēmumam juridiskus, finanšu un nemateriālus zaudējumus;
 • uzņēmuma IT sistēmas (tostarp e-pastus) nekādā gadījumā nedrīkst izmantot agresīviem, aizskarošiem, vardarbīgiem nolūkiem, ieskaitot pornogrāfiska, rasistiska vai morāli aizskaroša satura izveidošanai, attēlošanai, glabāšanai vai nodošanai;
 • lietojot interneta resursus, ir jāievēro pienācīga piesardzība;
 • LNK Industries izmanto tikai legāli radītu un iegādātu programmatūru. Uzņēmuma darbinieki ir informēti, ka nelegālas programmatūras izmantošana ir smags pārkāpums, par ko var tikt sodīts gan vainīgais darbinieks, gan uzņēmums.

 

8. Arodveselība un darba drošība

Mēs rūpējamies par mūsu darbinieku arodveselību un darba drošību. Uzņēmuma spēju nodrošināt arodveselības un darba drošības prasību izpildi apliecina LNK Industries piešķirtais sertifikāts par darbības atbilstību standarta ISO 45001:20018 “Arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmas” prasībām. LNK Industries pastāvēšanas laikā neviens uzņēmuma darbinieks nav cietis smagā nelaimes gadījumā – darba drošība ir viena no uzņēmuma visaugstākajām prioritātēm. LNK Industries nodrošina darbiniekiem veselības apdrošināšanas polises un tiesību aktos paredzētās veselības pārbaudes, kā arī iespēju robežās rūpējas par darbiniekiem patīkamu, ērtu un ergonomisku darba vidi.

 

9. Sociālā atbildība

LNK Industries korporatīvā sociālā atbildība nozīmē atbildīgu un ilgtspējīgu uzņēmējdarbību, rūpes par apkārtējo vidi, mūsdienīgu un uz attīstību vērstu darba vidi un ieguldījumu sabiedrības atbalsta pasākumos. Apliecinot sevi kā sociāli atbildīgu uzņēmumu, LNK Industries īsteno šādus pasākumus:

 • atkritumu šķirošana visos uzņēmuma būvobjektos, tostarp pareizi utilizējot bīstamos atkritumus, un atkritumu šķirošana uzņēmuma birojā (papīrs, stikls, plastmasa, printeru toneri, baterijas);
 • vides aizsardzības programmu izstrādāšana gan uzņēmumam kopumā, gan katram būvobjektam atsevišķi;
 • izstrādāti ieteikumi elektroenerģijas taupīšanai un ekonomiskai braukšanai, ar kuriem ir iepazīstināti visi uzņēmuma darbinieki;
 • izstrādāta un īstenota detalizēta darbinieku apmācības programma, kas nodrošina darbinieku profesionālo un personisko izaugsmi (programma tiek atjaunināta katru gadu, ņemot vērā darbinieku vajadzības un uzņēmuma attīstības kontekstu);
 • īstenota iekšējā apmācība vides aizsardzībā, energopārvaldībā, ugunsdrošībā, fizisko personu datu aizsardzībā, konkurences tiesībās u. c.;
 • uzņēmums ir LTRK, LDDK un Latvijas Būvuzņēmēju partnerības biedrs un tā pārstāvji aktīvi iesaistās šo organizāciju iniciatīvās, tostarp iesaistoties atbildīgu lēmumu pieņemšanā attiecībā uz nozares tiesisko regulējumu;
 • uzņēmums ir parakstījis Būvniecības nozares ģenerālvienošanos (ģenerālvienošanās ir starp būvniecības nozares darba devējiem un darba ņēmējiem noslēgts koplīgums, kas nosaka minimālo algu būvniecības nozarē strādājošiem);
 • uzņēmums ir ilggadējs Latvijas Bērnu fonda un Latvijas Nacionālās operas un baleta atbalstītājs, tiek veikti ziedojumi biedrībai “Basketbola klubs Jēkabpils”, nodibinājumam “Zinātnes fonds”, biedrībai “Charity.lv” u.c. sabiedriskā labuma organizācijām.

 

10. LNK Industries sadarbība ar piegādātājiem

LNK Industries sagaida, ka tā piegādātājiem (proti, ražotājiem, piegādātājiem un apakšuzņēmējiem) ir līdzīgas vērtības un izpratne par ētisku, godīgu un atklātu uzņēmējdarbību un aicina piegādātājus ievērot spēkā esošos tiesību aktus, tostarp pretkorupcijas, nodokļu, datu aizsardzības un darba drošības jomā, kā arī rūpēties par apkārtējo vidi un savu darbinieku labklājību. LNK Industries izvērtē katra sava piegādātāja sniegumu un attieksmi labu uzņēmējdarbības praksi, un ņem vērā šos vērtējumus, plānojot turpmāku sadarbību.

 

11. Citi iekšējās kārtības noteikumi

Papildus Ētikas kodeksam LNK Industries ir izstrādāti šādi dokumenti, ar kuriem ir iepazīstināti visi uzņēmuma darbinieki:

 • Privātuma politika;
 • Fizisko personu datu aizsardzības noteikumi;
 • Iekšējie datu apstrādes aizsardzības noteikumi (videonovērošanā);
 • Trauksmes celšanas sistēmas apraksts;
 • Sadarbības ar konkurentiem / kopējā cenu piedāvājuma pieņemšanas procedūra;
 • Informācijas tehnoloģiju drošības politika;
 • Informācijas sistēmu nepārtrauktības un atjaunošanas plāns,

kā arī citi darba drošību, ugunsdrošību, vides aizsardzību u.tml. reglamentējoši iekšējās kārtības noteikumi saskaņā ar nozarei saistošajiem ārējiem tiesību aktiem.

 

12. Ētikas kodeksa ieviešana un izpilde

LNK Industries Ētikas kodekss ir uzņēmuma darbību reglamentējošo dokumentu neatņemama sastāvdaļa un līdz ar to tas ir saistošs visiem uzņēmuma darbiniekiem. Uzņēmuma augstākā un vidējā līmeņa vadītāji ar savu nostāju un rīcību rāda piemēru darbiniekiem, kā arī konsultē darbiniekus par ētiski pareizu rīcību neskaidrās situācijās.

Uzņēmuma darbinieki apzinās, ka uzņēmuma reputāciju veido visi darbinieki un katrs no viņiem tiek identificēts ar uzņēmumu.

Uzņēmuma vadība vismaz reizi gadā pārskata Ētikas kodeksu un izvērtē nepieciešamību veikt izmaiņas vai papildinājumus. Darbiniekus informē par izmaiņām Ētikas kodeksā darbinieku kopsapulcē vai izsūtot informāciju uz darbinieku e-pasta adresēm. Darbinieki tiek aicināti iesaistīties Ētikas kodeksa pilnveidošanā un popularizēšanā.