Notiek sarunas ar pasūtītāju par iespēju atsākt Sarkandaugavas pārvada būvdarbus

Satiksmes pārvada pāri dzelzceļa sliežu ceļiem “Rīga-Skulte” ar pievedceļiem būvdarbus plānots atsākt tad, kad tiks panākta vienošanās ar pasūtītāju – Rīgas domes Satiksmes departamentu – par līgumcenas pārskatīšanu sakarā ar būvizstrādājumu izmaksu pieaugumu. Būvuzņēmējs – Pilnsabiedrība “Personu apvienība OTC”, ko veido AS LNK Industries, ceļu būves firma SIA Binders un SIA LT Betons – jau vairākkārt ir vērsusies pie pasūtītāja ar aicinājumu pārskatīt līgumcenu, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Patlaban objektā ir pagarināts tehnoloģiskais pārtraukums.

Kā zināms,  pēc 2022.gada 24.februāra, kad Krievijas Federācijas uzsāka karadarbību pret Ukrainu, kā rezultātā pret Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas juridiskajām un fiziskajām personām ir piemērotas plaša spektra starptautiskās sankcijas, būvizstrādājumu izmaksas ir būtiski pieaugušas. Atsevišķās būvizstrādājumu kategorijās ir noticis pat vairākkārtējs cenu kāpums, ir arī tādi būvizstrādājumi, kuru pieejamība ir ļoti apgrūtināta, piemēram, dzelzs un tērauda būvizstrādājumi.

“Gan Publisko iepirkumu likums, gan Iepirkumu uzraudzības biroja vadlīnijas dod tiesības un iespējas pasūtītājiem segt faktisko sadārdzinājumu. Neskatoties uz to, pasūtītājs nepielieto mehānismus, kas paredzēti normatīvajos aktos, bet vēlas pārnest lielāko sadārdzinājuma daļu uz būvnieka pleciem. Šāda rīcība novedīs daudzus būvniecības uzņēmumus līdz maksātnespējai, kas savukārt apgrūtinās būvdarbu procesus pilsētā kopumā,” norāda AS LNK Industries valdes loceklis Kaspars Ratkevičs.

Šogad pēc 24.februāra notikušā būvizmaksu pieauguma, pilnsabiedrība ir saņēmusi paziņojumus no visiem būtiskāko darbu veikšanā iesaistītajiem apakšuzņēmējiem un piegādātājiem, ka, ievērojot ārkārtas apstākļu izraisīto straujo cenu sadārdzinājumu un neparedzamo ekonomisko situāciju, apakšuzņēmēji nav spējīgi izpildīt uzņemtās saistības par iepriekš nolīgtajām. Secīgi, turpmāko darbu veikšana objektā un saistību izpilde saskaņā ar šobrīd esošo līguma cenu un izpildes termiņiem nav iespējama.

Situāciju ar Sarkandaugavas pārvadu vēl vairāk apgrūtina tas, ka būvdarbu gaita tika ietekmēta vēl 2020.gadā, kad pasūtītājs vairāk kā par pusgadu kavēja darbu uzsākšanu. Tā rezultātā darbi, kurus, gatavojot piedāvājumu, piegādātājs bija plānojis veikt 2020.gada sezonā, tika pārcelti uz 2021. gadu, kad jau notika būvizmaksu pieaugums COVID pandēmijas seku iespaidā. Rezultātā, uz 2021.gada sezonu pārceltos darbus būvniekiem jau bija jāveic par lielākām cenām, nekā bija paredzēts sagatavojot iepirkuma piedāvājumu. Turklāt nepastāvot pasūtītāja pieļautajam darbu uzsākšanas kavējumam, objekts būtu nodots ekspluatācijā vēl pagājušajā darbu veikšanas sezonā un sadārdzinājuma jautājums nebūtu aktuāls.

Sakarā ar to, ka šobrīd nav panākta vienošanās ar pasūtītāju par sadārdzinājuma kompensāciju, pasūtītājs ir pagarinājis tehnoloģisko pārtraukumu, kā rezultātā patlaban būvdarbi objektā nav atsākti.